แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nitigorn20

หน้า: [1] 2 3 ... 549
1
ท่อตัน ส้วมตัน บริการแก้ไขท่ออุดตัน พื้นห้องน้ำอ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน

ในเขตบริเวณท่อตันสมุทรปราการ ท่อตันบางปะกง ท่อตันบางนา ท่อตันบางพลี ท่อตันเทพารักษ์ ท่อตันลาซาล


แก้ไม่ได้ทางเราไม่คิดเงินทุกกรณี พร้อมรับประกันงาน แก้ไขให้ฟรี ตลอดระยะเวลา 45 วัน
หากท่านแก้ไขเบื้องต้นแล้วหรือ เรียกใช้จากที่อื่นแล้ว ยังทำไม่ได้
ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวล เรามีเค
รื่องมือทันสมัย ช่วยท่านได้
และขอบขอบคุณทุกหน่วยงานและลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมา
รบกวนลูกค้าที่ใช้บริการแล้วบอกต่อเพื่อนบ้านที่มีปัญหาให้ด้วยนะครับ
โทรมาคุยได้เลยนะครับ 082-159-9900 หรือ http://www.tordee.com


[video]DMNFB019lGU[/video]
Line ID : baantortan
เบอร์ 082-159-9900
เว็ปไซด์: http://www.tordee.com
e-mail: supersiamsport@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DenG--90R-Q

[/size][/font]

2
ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886422_th_4256158ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 5 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 744 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
รายละเอียดหนังสือ 
ในการปิดบัญชีของแต่ละกิจการนอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากรอีกด้วย เช่น รายงานรายจ่ายต้องห้าม รายงานการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) รายงานกระทบยอดรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 รายงานรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลตอบข้อโต้แย้งเมื่อถูกเจ้าพนักงานประเมินสอบถาม
หนังสือ “ต้นแบบ...การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางเรื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใหม่ เพื่อให้กิจการสามารถปิดบัญชี ณ วันสิ้นรอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด
*กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
*เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
*สินทรัพย์
 
สารบัญ
 
chapter 01 จุดเริ่มต้นของงบการเงิน
-กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
-ต้องคำนึงถึงข้อสมมติฐานทางบัญชี
-เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
1. การรับรู้สินทรัพย์
2. การรับรู้หนี้สิน
3. การรับรู้รายได้
4. การรับรู้ค่าใช้จ่าย
-การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงิน
-งบกำไรขาดทุน
-งบกระเเสเงินสด
-หมายเหตุประกอบงบการเงิน
-งบการเงิน ณ วันปิดบัญชี
 
 
Chapter 02 สินทรัพย์
-สินทรัพย์
-รายการที่ต้องมีในสินทรัพย์
1.สินทรัพย์หมุนเวียน
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.เงินสด ธนบัตร และเหรียญ
2.เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
3.เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
4.เช็คที่ถึงกำหนดชำระ แต่ยังมิได้นำฝาก
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
-บทบาทและความสำคัญของเงินสด
-การควบคุมเกี่ยวกับเงินสด
-การจัดการเงินสด
-วิธีการเร่งเวลาในการรับเงินสด
-วิธีการชะลอการจ่ายเงินสด
-ปัญหาของเงินสด
-สมุดบัญชีเงินสดย่อย
-ระบบ lmprest System
-การตั้งวงเงินสดย่อย
รายจ่ายเงินสดย่อย
-ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
-ทะเบียนจ่ายเช็ค
-การบันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค
-ลูกหนี้การค้า
การบันทึกบัญชีการเช่าซื้อ
-ลูกหนี้ ณ วันปิดบัญชี
-หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
-การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
-การตัดจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-เงินทดรองจ่าย
-เงินทดรองจ่ายโดยพนักงานของกิจการ
-เงินทดรองจ่ายแทนบุคคลอื่น
-เงินให้กู้ยืม
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
-การยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่คิดได้หรือไม่
-ให้กรรมการกูยืมเงิน
ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน
-การให้กู้ยืม ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ลูกหนี้ค่าหุ้นถือเป็นการให้กู้ยืมเงิน
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
-งบการเงินสะท้อนการกู้ยืมเงินอย่างไร
-สินค้าคงเหลือ
-ประเภทของสินค้าคงเหลือ
-ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
-กรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี
-การคำนวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือผิดพลาด
-ราคาของสินค้าคงเหลือ
-การตีราคาสินค้าคงเหลือ
-การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน
-การรับรู้สินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
-การทำลายของเสีย เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ ล้าสมัย หมดอายุ
-สินค้าขาดหรือเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
-สินทรัพย์หมุนเวียน
-รายได้ค้างรับ
-ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
-เงินลงทุน
-การวัดมูลค่าของเงินลงทุน
-การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
-ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-เงินลงทุน ณ วันปิดบัญชี
-รายงานเงินลงทุน ณ วันปิดบัญชี
-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-การรับรู้ต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-การวัดมูลค่าและการได้มาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-ราคาทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่สำคัญ
-ราคาต้นทุนของสินทรัพย์ 
1.ที่ดิน
2.อาคาร
-ต้นทุนทรัพย์สินที่ซื้อเป็นเงินสด
-ต้นทุนทรัพย์สินที่เกิดจากการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ
-การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายาร
-วิธีตีราคาใหม่
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
-การคำนาณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
-การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม
-การแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-สิินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
-รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวินิจจัยและพัฒนา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นเองภายในกิจการ
-ต้นทุนของ Website
-วิธีตีราคาใหม่
-การตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีการหักค่าตัดจำหน่าย
-การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-การหักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามประมวลรัษฎากร
-การด้อยค่าของสินทรัพย์
-การระบุสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
-ข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์
-การทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
-การประมาณการราคาขายสุทธิ
-การประมาณการมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
-การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
-การบัญชีเกี่ยวกับด้อยค่าของสินทรัพย์
-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าจากการด้อยค่าสินทรัพย์
-หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
-การกลับรายการการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
 
Chapter 03   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
-หนี้สิน
-หนี้สินหมุนเวียน
-หนี้สินไม่หมุนเวียน
-เจ้าหนี้การค้า
-เงินกู้ยืมระยะยาว
-การกู้ยืมหลายวัตถุประสงค์
-ประมาณการหนี้สิน
-ประเภทของหนี้สิน
-การวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
-การรับประกันสินค้า
-หนี้ค่าสัมนาคุณโดยประมาณ
-หนี้ค่าบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลโดยประมาณ
-ประมาณการค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และการบูรณะ
-การวัดมูลค่าด้วยการตีราคาใหม่
-ประมาณการหนี้สินกับประมวลรัษฎากร
-หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
-สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
-หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว
-สัญญาเช่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
-แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
-มูลค่าซาก
-มูลค่าซากที่มีการประกัน
-สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ที่เช่า
-การขายและเช่ากลับคืน
-ส่วนของเจ้าของ
-ทุนเรือนห้น
-เงินปันผลและเงินสำรอง
-กำไรต่อหุ้น
-ข้อสมมุติฐานทางบัญชี
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับการคำนวณกำไรต่อหุ้น
-ผลตอบแทนจากกำไรต่อหุ้น
-กำไรต่อหุ้นตามมาตรฐานการบัญชี
-การคำนวณกำไรต่อหุ้น
 
 
Chapter 04 รายได้
-รายได้
-การตรวจสอบรายได้ ณ วันปิดบัญชี
-รายได้ทางภาษีอากร
1.รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้
2.รายได้ที่ยกเวินภาษีเงินได้
-รายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
-รายได้เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
-เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
-ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
-รายได้เงินปันผล
-เงินปันผลที่ได้จากนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
-เงินได้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
-กิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
-ใบแสดงสิทธิและเงินปันผล
-รายได้จากการขายเครื่องจักร
-กิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการ
-สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
-การโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค
-การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
-การวัดมูลค่าของรายได้
1.การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายสินค้า
2.การรับรู้รายได้ของธุรกิจให้บิการ
3.การรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
-ปัญหาาการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
-การรับรู้รายได้ตามประมวลรัษฎากร
1.เกณฑ์เงินสด
2.เกณฑ์สิทธิ
-เกณฑ์สิทธิคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528
1.สถาบันการเงิน
2.กิจการประกันชีวิต
3.กิจการฝากขายสิรค้า
4.กิจการใช้เช่าทรัพย์สิน
5.กิจการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ
6.กิจการก่อสร้าง
7.กิจการขายอสังหาริมทรัพย์
8.กิจการสนามกอล์ฟและกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิก
9.กิจการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบ
10.กิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
11.บริษัทบริหารสินทรัพย์
-ปัญหารายได้อื่น
1.กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2.กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.ดอกเบี้ยรับ
 
 
Chapter 05 ค่าใช้จ่าย (Expenses)
-ค่าใช้จ่าย
-รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนหรือรายจ่ายฝ่ายทุน
-รายจ่ายที่หากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
-การตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย ณ วันปิดบัญชี
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น
-ต้นทุนขายหรือต้นทุนขายให้บริการ
-รายจ่ายในการขายและการบริหาร
-รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
-ค่าตอบแทนกรรมการ
-ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพย์
-ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
-ค่าระวาง ค่าขนส่ง
-ค่าเช่า
-ค่าซ่อมแซม
-ค่ารับรอง
-ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
-รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะและรายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬา
-หนี้สูญ
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
-การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร
-การคำนวนหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
-การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อราคาทรัพย์สินเกินกว่าอัตราที่กำหนด
-การหักค่าเสื่อมราคาวิธี ลดยอดทวีคูณ
-เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
-เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
-อาคารโรงงาน
-เครื่องจักรและอุปกรณ์
-อาคารถาวรของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
-รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
-ภาษีซื้อของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
-การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
-รายจ่ายต้องห้ามที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 
มาตรา 65 ทวิ (2) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
มาตรา 65 ทวิ (3) การตีราคาทรัพย์สิน
มาตรา 65 ทวิ (4) ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน
มาตรา 65 ทวิ (5) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 65 ทวิ (6) การตีราราสินค้าคงเหลือ
มาตรา 65 ทวิ (7) ราคาทุนของสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศ
มาตรา 65 ทวิ (8) ราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 65 ทวิ (9) การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
-รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
-การบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
-ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาตรา 65 ทวิ (10) รายได้เงินปันผล
มาตรา 65 ทวิ (11) ดอกเบี้ยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
มาตรา 65 ทวิ (12) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
มาตรา 65 ทวิ (13) มูลนิธิหรือสมาคม
มาตรา 65 ทวิ (14) ภาษีขาย
-รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี
มาตรา 65 ตรี (1) เงินสำรองต่างๆ
มาตรา 65 ตรี (2) เงินกองทุน
มาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
-การให้ดดยเสน่หา หรือการกุศล
มาตรา 65 ตรี (4) ค่ารับรองหรือค่าบริการ
มาตรา 65 ตรี (5) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
มาตรา 65 ตรี (6) เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับอาญา
-ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มาตรา 65 ตรี (7) การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทน
-ของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มาตรา 65 ตรี (8) เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
-เฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควร
มาตรา 65 ตรี (9) รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง
-หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
มาตรา 65 ตรี (10) ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นเจ้าของเองและใช้เอง
มาตรา 65 ตรี (11) ดอกเบี้ยที่คิดให้สำหรับเงินทุน เงินสำรองต่างๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง
มาตรา 65 ตรี (12) ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกัน หรือสัญญาคุ้มกันใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรา 65 ตรี (13) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
มตารา 65 ตรี (14) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
มาตรา 65 ตรี (15) ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาตรา 65 ตรี (16) ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทำ
มาตรา 65 ตรี (17) ค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลง ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 65 ทวิ
มาตรา 65 ตรี (18) รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
มาตรา 65 ตรี (19) รายจ่ายใดๆที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
มาตรา 65 ตรี (20) รายจ่ายที่มีลักษณะทำนองเดียวกับที่ได้ระบไว้ใน 1-9 ซึ่งจะกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
-ต้นทุนการกู้ยืม
-รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
-ค่าใช้จ่ายนันทนาการ
-ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
-เงินที่จ่ายให้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุน  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอ่าน
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ
-เงินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างงานของศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ
-การดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาว์ชน
-รายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น
-รายจ่ายจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาบัญชี
-กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
-รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
 
Chapter 06 การปรับปรุงกำไรสุทธิและสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม ณ วันปิดบัญชี
-นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
-การปรับปรุงกำไรสุทธิ ณ วันปิดบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
-10 รายการปรับปรุงที่ต้องระมัดระวัง
-ความแตกต่างทางบัญชีกับทางภาษีอากร
-ความแตกต่างของการวัดมูลค่าของรายได้
-ความแตกต่างของรายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีอากรถือเป็นรายได้
-กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ณ วันปิดบัญชี
-บัญชีพิเศษการหักภาษี ณ ที่จ่าย
-รายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886422_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)3
ซื้อ-ขาย อื่นๆ / เครื่องกรอง RO. 24,000 ลิตร / วัน
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 03:21:42 PM »เครื่องกรอง RO. 24,000 ลิตร / วัน


 
Revierse Osmosis (RO)
 

 • อัตราการผลิต : 24000 ลิตร/วัน (24ชม.)
 • ขนาด : กว้าง 70cm. x ยาว 150cm. x สูง 120cm.
 • สแตนเลส : เกรด 304
 • Vessel Membrane : ขนาด 4" x 40" จำนวน 4 กระบอก
 • Membrane : Ultratek รุ่น BW4040 จำนวน 4 ไส้ หรือเทียบเท่า
 • PUMP : ยี่ห้อ STAC CNP หรือเทียบเท่า
 • Flow Meter : ขนาด 0.5 - 5 GPM จำนวน 2 ตัว
 • ระบบไฟ : 220 V
 • ท่อ UPVC ขนาด 1 นิ้ว
Overview
เครื่องกรองน้ำระบบ รี เวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO 24000L. สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 3000 ลิตร ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน


Specification
เป็น เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis โดยใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 24,000 ลิตร

 
วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
วิธีการชำระเงินและระยะเวลาผลิต

 • การสั่งซื้อ มัดจำ 40% ก่อนผลิตสินค้า
 • ระยะเวลาผลิตพร้อมติดตั้ง 15 วันทำการ "ระยะเวลาสอบถามอีกครั้งก่อนมัดจำ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย  : 
โทรศัพท์  : 080-477-4646 , 094-6847974   (เวลาทำการ  09.00 - 18.00 น.  หยุดวันอาทิตย์)Line  : lamlukkawaterEmail  : lamlukkawater@gmail.com
 


+ ดูเพิ่ม

 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ผลิดน้ำดื่ม

ขอบคุณบทความจาก : http://water-filter-for-home.lnwshop.com/manage/inventory/product/11/

Tags : เครื่องกรอง,ผลิดน้ำดื่ม,โรงงานผลิดน้ำดื่ม

4
เคส Huawei เป็นเคสที่มีนานัปการต้นแบบมีลักษณะสะดุดตาด้านการดีไซน์ เหมาะสมกับการใช้แรงงานในแต่ละรุ่น ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งโทรศัพท์ให้มีความสวยหรูดูดี เป็นประโยชน์ต่อตัวเครื่องโดยตรงใช้คุ้มครองป้องกันรอยขูดขีดและช่วยลดการชนได้ในเรื่องที่ทำตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ เรื่องของสีสันมีนานัปการล้วนโดนใจทุกกลุ่มผู้ใช้ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่ แม้ต้องการที่จะซื้อเคสแบรนด์นี้ก็สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายตามร้านขายโทรศัพท์ทั่วๆไปหรือจะสั่งซื้อจากทางอินเตอร์เน็ตก็สะดวกและก็ง่ายดายดี

5
ทัวร์เอเชีย ทัวร์เวียดนาม ตลาดราตรีดาลัด เป็นตลาดกลางคืน ที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาปูเสื่อตามพื้น เพื่อขายขายของสารพัดอย่าง ตลาดราตรีดาลัดจึงจัดว่าเป็น ไนท์มาเก็ต (Dalat at Night) แห่งนึงที่ดึงดูดผู้คนมาจากทั่วสารทิศมีทั้งสินค้ามือหนึ่ง,สินค้ามือสอง หลากหลายประเภท และสินค้างานฝีมือ ของกิน ของใช้อีกมากมายให้เลือกซื้อกัน

www.walkloka.com
บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
โทรศัพท์ 02-101-4606 , 02-101-4607 แฟกซ์ 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110 (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
นอกเวลาทำการติดต่อได้ที่เบอร์ 098-465-4939 , 063-789-5428

6
ให้เช่า ถัง IBC ขนาด1,000 ลิตร (เบ๊าท์)
 
ให้เช่าถัง IBC (IntermediateBulk Containers) หรือถังเบ๊าท์ ขนาด 1,000 ลิตรเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งเวที ถ่วงน้ำหนักเต็นท์ งานอีเว้นท์
===============================================  
ราคา 1,000 บาท/ต่องาน/ต่อใบ
=============================================== 
ทีมงานยินดีให้คำปรึกษา
บริษัท เอพีที โกลบอล จำกัด
โทร 081-445-8669 ,094-454-1994 , 089-780-6866 , 095-161-6266
Line ID : @bulk1000
www.ให้เช่าถัง.com
...

...

...

...

...

...

...

7
โหลดแนวข้อสอบ เสมียน ศูนย์การบินทหารบก


- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การบินทหารบก
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเว็บที่เสมียน ศูนย์การบินทหารบก
เข้าดูเพจสอบเสมียน ศูนย์การบินทหารบก
เข้าดูยูทูบสอบเสมียน ศูนย์การบินทหารบก
เข้าดูบล๊อกที่เสมียน ศูนย์การบินทหารบก


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ เสมียน ศูนย์การบินทหารบก

Tags : แนวข้อสอบ  เสมียน ศูนย์การบินทหารบก,จำหน่ายแนวข้อสอบ  เสมียน ศูนย์การบินทหารบก,คู่มือเตรียมสอบ เสมียน ศูนย์การบินทหารบก

9
ร่ม ขายร่ม โรงงานผลิตร่ม มาเริ่มต้นรู้จักกับชิ้นส่วนของ ร่มชายหาด กันดีกว่า ร่มสนาม มีชิ้นส่วนอย่างไรกันบ้างบทความนี้มีคำตอบ เริ่มต้นรู้จักส่วนต่างๆ ของ ขายร่มส่ง ก่อนคัดเลือกมาใช้งาน
ปัจจุบันนิสัยลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป มักกระทำการสืบค้นรายละเอียด อ่านบทความรีวิวต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ก่อนจะจ่ายเงินซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น อยากจะเลือกซื้อรถยนต์ พวกเขาก็จะตระเวนศึกษาหารายละเอียดต่างๆ นานา เชื่อมโยงรถยนต์ ค้นหา Spec โมเดล มีออฟชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เครื่องยนต์เป็นยังไงธีมสีอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลพวกนี้เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป ถึงกระนั้นกับ ร่มสนาม แล้วเรากลับค้นพบว่า มีข้อมูลให้กับผู้ซื้อได้รับรู้รับทราบเล็กน้อยทีเดียว คอลัมน์นี้จึงอยากขอแนะนำให้รู้จักกับชิ้นส่วนของ ร่มสนาม เพื่อที่จะให้คุณ ได้เข้าใจพร้อมทั้งเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง

ร่มสนาม หรือร่ม outdoor หรือที่หลายคนมักเรียกกันว่า ร่มแม่ค้า นั้น คือร่มขนาดใหญ่ที่ถูกเอามาใช้กางให้ร่มเงากลางแดด โดยปกติมีไซน์ตั้งแต่ 40 ไปจนถึง 70 นิ้ว สามารถจัดตั้งพร้อมทั้งพับได้ไม่ยาก เคลื่อนย้ายได้สะดวกสบาย ขณะเดียวกันมักได้รับความนิยมหยิบมาเป็นสกรีนเป็นร่มโปรโมทสินค้าและบริการของแบรนด์ต่างๆ

1.Finial

ในทางสถาปัตยกรรม Finial นั่นก็คือชิ้นส่วนซึ่งถูกสลักอย่างงดงามเพื่อที่จะเสริมแต่งไว้บนส่วนบนสุดของสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารต่างๆ แต่สำหรับ ร่มสนาม แล้วส่วน Finial ก็คือตำแหน่งปลอกประดับปลายยอดของร่มนั่นแหละ นับว่าเป็นส่วนประกอบเพื่อประดับเป็นเหตุให้ร่มมีความสวยงามรวมทั้งโดดเด่น โดยทั่วไปมักทำจากวัสดุไม้หรืออลูมิเนียม

2.กันสาด

ร่มสนาม จะขาดชิ้นส่วนนี้ไปเสียไม่ได้ เพราะมันคือชิ้นส่วนสำคัญที่ให้ร่มเงารวมทั้งปกปักรักษาผู้ใช้จากแสงอาทิตย์หรือน้ำฝน โดยกันสาดใน ร่มชายหาด นั้นจะใช้งานผ้ามาขึงพืดเป็นตัวร่ม ในอดีตมักเลือกใช้ผ้าคอตตอน เคลือบออยล์ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาวัสดุกระทั่งกลายเป็น เนื้อผ้า Sunbrella ซึ่งมีสรรพคุณยับยั้งป้องกัน UV ได้ดี มีหลากหลายสีสันเนื้อผ้าอ่อนนุ่ม แต่ทนทาน ใช้ได้หลายปีจึงเป็นวัตถุดิบซึ่งได้รับความนิยมมาทำร่มสนามอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านี้ยังมีเนื้อผ้ารูปแบบอื่นที่นำมาใช้ เช่นว่า Olefin หรือว่าบางท่านเรียกว่าผ้าโพลีเอสเตอร์ โดยมีความแข็งแรงทนกับดินฟ้าอากาศได้มีประสิทธิภาพ แข็งแรง รวมทั้งสีซีดจางได้ยาก

3.ช่องระบายลม

คือช่องช่วยระบายอุณหภูมิความร้อนจาก ร่มสนาม ได้อย่างรวดเร็วเพื่อมิให้ร่มกักเก็บความร้อนไว้ด้านใต้ นอกจากนี้ก็ช่วยป้องกันลมกระโชกที่มักจะทำให้ร่มพังเสียหาย ช่องขับถ่ายมีหลายหลากรูปแบบ เช่นว่า ช่องขับถ่ายชั้นเดียว ระบายสองชั้น เป็นต้น

4.ซี่ก้านร่มสนาม

จะมีลักษณะเป็นก้านยาวๆ ทำจากไม้หรือว่าอลูมิเนียม ซึ่งมีความแข็งแรงค่อนข้างมาก เป็นชิ้นส่วนซึ่งสามารถช่วยขึงให้ร่มชายหาด ให้มีรูปทรงงดงาม โดยจะยึดผ้าร่มเอาไว้และโดยส่วนมากสามารถเปิดปิดร่มได้

5.ฮับ กับ Runner

Hub คือชิ้นส่วนที่อยู่ศูนย์กลางของ ร่มสนาม เชื่อมต่อโครงก้านกับเสาร่ม โดยจะมีตัว รันเนอร์เป็นส่วนที่สามารถขยับรูดขึ้นลงเพื่อเปิดกางร่ม

6.เสาร่ม

เสาร่ม หรือว่า Pole เป็นตอม่อซึ่งอยู่ตรงกลางของ ร่มสนาม ทำหน้าที่เสาหลักสำหรับยึดให้ร่มสนามสามารถที่จะตั้งอยู่ได้ เสาร่มมีหลายหลากไซน์หรือรูปแบบ โดยทั่วไปมีรูปแบบเป็นทรงกลม บางรุ่นสามารถเป็นเหลี่ยมก็ได้ โดยมากผลิตจากโลหะอลูมิเนียม หรือว่าไม้ อย่างเช่น ร่มแม่ค้า ที่ใช้กางตามตลาดนัดซึ่งเราเห็นกันทั่วไป อย่างไรก็ดีร่มสนามบางรุ่นเป็นไปได้ที่จะใช้งานรูปแบบการแขวนจากส่วนบนแทนที่ ร่มสนามชนิดนี้จึงไม่มีชิ้นส่วนเสาตรงกลาง

7.ส่วนฐาน

จริงๆ แล้วส่วนฐานอาจจะมิใช่ส่วนประกอบของ ร่มสนาม โดยแท้จริงแต่กระนั้นก็นับว่าเป็นชิ้นส่วนจุดสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันส่งผลให้ร่มสนามตั้งตรงรวมทั้งยืนในตำแหน่งต่างๆ ได้ โดยปกติส่วนฐานจะทำจากเหล็ก อลูมินัม หรือกระทั่งสร้างขึ้นจากแผ่นไม้มีน้ำหนักหลายหลากเพื่อให้เหมาะสำหรับร่มสนามไซน์แตกต่างกันไป

ท้ายที่สุดในการเลือกซื้อ ร่มสนาม นั้น เพื่อนๆควรเลือกร่มซึ่งมีเนื้อผ้าหนา เสาและโครงก้านทำจากวัสดุที่แข็งแรง เลือกเฟ้นโทนสีที่เหมาะสมกับการตกแต่งสถานที่ รวมทั้งสิ่งสำคัญควรเลือกซื้อจาก ร้านร่มซึ่งน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เพราะ ธนาค้าร่มรวย ไม่ได้จำหน่ายแต่ ร่มขายส่ง เท่านั้น แต่เรายัง ขายร่มแม่ค้า ที่มีคุณภาพดี ให้เพื่อนๆนำไปใช้จัดวางที่สวนหน้าบ้าน หรือว่าใช้ตามร้านค้าได้อย่างสะดวกสบาย ลองเข้ามาเลือกดูเลือกชมขนาดร่มต่างๆ ได้ ณ ร้านธนาค้าร่มรวย ถนนลาดปลาเค้าได้เลยครับ
 
 
http://captaintanasuna.tumblr.com/
 
 
 

 

 

 
 

ที่มา : http://captaintanasuna.tumblr.com/

Tags : ร่ม,ร่ม

10
ปีชง 2561 มีวิธีแก้ปีชงอย่างไร คำว่า ชง ตามภาษาจีนแปลว่า การปะทะ ดังนั้น "ปีชง" จึงหมายถึงปีที่มีการปะทะ โดยความเชื่อเรื่องของปีชงนี้ มีมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน โดยจะเกี่ยวข้องกับ องค์เทพไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี
[img width=600,height=539]https://s.isanook.com/ho/0/ud/25/126017/dd.jpg[/img]ปีชง 2561ปีชง 2561 คืออะไร ?เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ 2561 เราก็มักจะได้ยินคำว่า ปีชง 2561 จากผู้คนที่ใกล้ตัวอยู่บ่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่การที่เราเดินทางไปขอคำปรึกษาจากหมอดู หรือผู้ที่คอยทำนายชีวิตความเป็นไปของเราในอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้าให้พูดกันแบบจริงใจ ใครที่ไม่ได้ใฝ่ทางนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าปีชง คือ อะไรกันแน่ แต่สำหรับผู้ที่เคยได้ยิน หรือมีโอกาสได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนแล้วก็น่าจะพออธิบายให้กับผู้ที่กำลังสงสัยอยู่เข้าใจได้ บางคนอาจคิดว่าปีชงนั้นเป็นความเชื่อตามหลักของศาสนาพุทธ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเชื่อนี้ชาวไทยก็รับมาอีกทอดหนึ่ง เราลองไปทำความรู้จักกับความเชื่อนี้กันดู ว่าจะตรงกับสิ่งที่เราได้ยินมารึเปล่า
สำหรับ ปีชง 2561 เข้าสู่ปีศักราชใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2561 (ปีจอ) จะมีปีนักษัตรไหนชง 100% และปีนักษัตรไหนชงร่วมกันบ้าง พร้อมแนะ วิธีแก้ปีชง 2561 ให้ผ่านพ้นคุ้มครองปลอยภัยผ่อนหนักเป็นเบา ไปเช็คกันเตรียมทำบุญด่วน!
ซึ่งดวง  "ดวงชง" จะมี 4 ปีนักษัตร ดังต่อไปนี้ 
ปีชง (100%)  ได้แก่  ปีนักษัตร มะโรงหรือคนที่เกิดตรงกับปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร จอ, ฉลู, มะแมหรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2462, 2465, 2468, 2474, 2477, 2480, 2486, 2489, 2492, 2498, 2501, 2504, 2510, 2513, 2516, 2522, 2525, 2528, 2534, 2537, 2540, 2546, 2549, 2552, 2558
ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง (ชง 100%) ได้แก่ ปีมะโรง
ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ๆ ได้แก่ ปีจอ
ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ได้แก่ ปีฉลู
ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ได้แก่ ปีมะแม
โดยปีชงตรง ๆ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วน ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า
สำหรับคนเกิด ปีจอ (สุนัข) ทำอะไรก็จะติดขัด, คนเกิด ปีมะแม (แพะ) มีปัญหาเรื่องสุขภาพ, คนเกิด ปีฉลู (วัว) อาจประสบเคราะห์กรรม
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://horoscope.sanook.com/126017/

11
http://www.dragonwood.in.th
สีสันของไม้เทียม กับสไตล์การตกแต่งบ้านที่แตกต่างตามความชอบ    เพราะเราทุกคนต่างก็มีสไตล์ ความชอบ ความเป็นตัวตนที่ต่างกันออกไป ความเป็นตัวเองนี่แหละที่สะท้อนออกมาผ่านทางสิ่งที่เลือก เช่น เสื้อผ้า สถานที่เที่ยว ของกิน ของใช้ รวมถึงที่อยู่อาศัยอย่างบ้านเองก็ด้วย สไตล์ของบ้านนั้นจะสวยถูกใจและเป็นไปตามความชอบของเราได้ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสไตล์การออกแบบ และเรื่องวัสดุก็สำคัญ สำหรับไม้เทียมนั้นก็สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน ความชอบผ่านทางสีสันได้ เช่น-   มินิมอล เป็นสไตล์ที่คนยุคนี้ชื่นชอบกันเยอะใช่เล่น โดยเฉพาะวัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานที่มีความเป็นคนสมัยใหม่ตามเทรนด์ สไตล์นี้จะชอบอะไรที่เรียบง่าย การแต่งตัวก็เน้นสีเรียบไปทาง ขาว ดำ  ครีม เทา สีของไม้เทียมwpcในการสร้างบ้าน เช่น สีซีเมนต์ สีครีมอ่อน สีวอลนัท สีมะค่าเข้ม สีประดู่เข้มประกายเงา เป็นต้น-   เคร่งขรึม ลักษณะของคนที่มีสไตล์ผู้ใหญ่หน่อย จะใกล้เคียงกับมินิมอลในส่วนที่เป็นสีเข้ม เช่น สีวอลนัท มะค่าเข้ม สักทองสีกลาง โอ๊คแดง เป็นต้น-   สดใส เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างตรงข้ามกับเคร่งขรึม สำหรับผู้ที่ชอบความสดใสจะเน้นอะไรที่มีความสว่าง มีสีสันเล็กน้อยพอดี ๆ สำหรับความเป็นบ้าน การเลือกสีไม้เทียม เช่น สีงาช้าง สีฟ้าใส สีสักทองอ่อนประกายเงา มะค่าอ่อน เป็นต้น-   ธรรมชาติ สไตล์ของผู้ที่รักธรรมชาติแน่นอนว่าเมื่อเลือกใช้ไม้เทียมก็จะเน้นเรื่องลายไม้ให้เห็นชัดเป็นส่วนใหญ่ สีแนะนำ เช่น สักทองกลาง อ่อน ประกายทอง โอ๊คแดง สีงาช้าง มะค่า เป็นต้นชัดเจนว่าทุกสไตล์ที่เป็นคุณสามารถถ่ายทอดตัวตนออกมาได้ทางลักษณะของบ้าน และสีสัน ลวดลายของไม้เทียมwpc วัสดุก่อสร้างที่เข้ากับยุคปัจจุบันที่สุด เพราะทั้งสวย คงทน ใช้งานง่าย ราคาสมเหตุสมผลKIT-MAY18-15
ขายไม้เทียมราคาถูก
ไม้เทียมpvc

ระแนงไม้เทียมhttp://www.dragonwood.in.th

12
สายคล้อง บัตรที่ไม่ใช่แค่สายห้อยบัตร

สายคล้อง ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กใหญ่ต่างก็ใช้สายคล้องคอเพื่อให้พนักงานห้อยบัตรพนักงานกันแทบทั้งนั้น
เราจึงเห็นหลาย ๆ คนที่ มักที่จะเลือกสายแบบแฟชั่นเพื่อห้อยบัตร หรือหลาย ๆ
คนที่เลือกที่จะหาสายคล้องแบบใหญ่ ๆ แข็งแรงเพื่อที่จะ ใช้งานได้นาน ๆ เพราะ
ไม่ได้ใช้งานแค่เพียงห้อยบัตรอย่างเดียวเท่านั้น
สายคล้องคอ ที่เรามักจะเอาห้อยบัตรพนักงานส่วนใหญ่แล้ว เราก็มักที่จะ พ่วงเอา อย่างอื่นเข้าไปในสายคล้องด้วยโดยเฉพาะ สาว ๆ
ที่ มักที่จะมีสารพัดบัตร พ่วงมา หรือ อย่างน้อย สาว ๆ ที่ทำงานห้างก็มักที่จะ
มีกระจกติดไว้เพื่อส่องสารพัดความสวย เพราะสาวห้าง
กับกระจกเป็นของที่ขาดกันไม่ได้เลย สายคล้องบัตรที่ดี จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีที่จะได้รับเลือกให้รับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น
หรือหนุ่ม ๆ ที่มักจะขี้ลืม การมีสายคล้องคอก็ช่วยให้หายลืมอะไรได้หลาย ๆ อย่างโดยเฉพาะ หนุ่ม ๆ ที่แว้นมอเตอร์ไซค์มาทำงาน
ก็มักจะ เลือกใช้สายคล้องบัตรนี้ในการห้อยพวงกุญแจกันลืม ซึ่งมันก็ให้ผลได้ดี
เพราะ เรื่องลืมกุญแจจะเป็นไปได้น้อยนั่นเอง และ การใช้สายคล้องนี้ แทนพวกกุญแจก็เป็นเรื่องที่ดี
เพราะหนุ่ม ๆ ที่ขี้ลืม ก็ดันชอบลืมบัตร เสียด้วย การใช้บริการ
สายคล้องจึงได้ประโยชน์ แบบ เกินคาดเลยทีเดียว
การเลือกใช้ สายคล้อง จึงสำคัญเอาเสียมาก ๆหากเราไม่ได้ใช้สายคล้องที่บริษัทจัดหาให้ แต่เป็นการเลือกซื้อเอง สิ่งที่เราควรจะต้องเลือกคือจะต้องทนทาน
พอที่จะรับน้ำหนัก ของแถมต่าง ๆ ที่เราพ่วงเข้ามา เพราะ
ถึงแม้มันจะมีน้ำหนักไม่มาก แต่หากมีการใช้ทุกวัน ไหนจะแกว่งไปมาอีก
และต้องเสียดสีกับสารพัดสิ่งที่เราพบเจอในแต่ละวัน หากเลือกใช้สายแบบไม่ดีมาใช้
มันก็จะหายทั้งบัตรและ ของสำคัญที่เราพ่วงเข้ามา
สายคล้อง สำหรับคนที่ไม่ได้ห้อยแค่บัตรจึงจำเป็นที่จะต้องแข็งแรงทนทาน และกันสารพัด ด้วย เช่น ปัจจุบันที่มักที่จะทำ สายแบบใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซึ่งจะช่วยในเรื่องความแข็งแรงให้ได้มาก เพราะส่วนใหญ่มักมีการทอสองชั้น
จึงสามารถช่วยรับน้ำหนักได้ดี แต่ขอบอกกันนิดว่า สายแบบนี้ หากเราเลือก
โรงพิมพ์ที่พิมพ์สายไม่ดีเท่าไหร่ คนที่ ลุย ๆ ใช้เพียงไม่นาน ลายพิมพ์ต่าง ๆ
ก็จะจางไปอย่างรวดเร็ว และ บางที่ ก็มักจะใช้ เส้นใยโพลีเอสเตอร์
ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ เมื่อใช้จึง ขาดง่าย ๆ เอาเสียด้วย
หากเราเลือกได้ก็ควรจะเลือก เอาแบบที่ดี ๆ หน่อย เพราะ บัตรพนักงานหายยัง
จากการขาดยังไม่เท่าไหร่ แต่หากของสำคัญอื่น ๆ หาย มันจะเป็นเรื่องได้เหมือนกัน
 081-374-5428  06-1425-4451   idline noituenjai


https://twitter.com/TuenjaiNhttps://www.facebook.com/taladkeycard/https://www.facebook.com/taladcardpvcpet/http://www.taradcard.com/https://youtu.be/9Pq-9YJuHBchttp://membercard1.blogspot.com/http://membercard1.blogspot.com/2016/01/blog-post_11.htmlhttp://www.saiklong.com/ดูแบบเพิ่ม: http://www.สายคล้อง.com/http://saiklong1.blogspot.com/https://strapcard.blogspot.com/ 

13
ทัวร์เอเชีย ทัวร์เวียดนาม เมืองญาตราง (Nha Trang) เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งอยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม เมืองญาตรางมีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อหาดญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม ประวัติศาสตร์ของเมืองญาตรางบริเวณเมืองเคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ เศรษฐกิจเมืองญาตราง เป็นเมืองที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่พักตากอากาศที่ติดอันดับ 1 ใน 12 สถานที่พักตากอากาศติดริมหาดที่หรูที่สุดในโลก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบและคุ้มค่าแก่การมาเที่ยวเมืองญาตรางแห่งนี้

www.walkloka.com
บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
โทรศัพท์ 02-101-4606 , 02-101-4607 แฟกซ์ 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110 (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
นอกเวลาทำการติดต่อได้ที่เบอร์ 098-465-4939 , 063-789-5428

14
[[[โหลด]]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต2561[/url][/u]


freeไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิตupdate2561
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิตupdate2561
 • นโยบายกรมสุขภาพจิต 2560-2561
 • แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546New
 • แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
 • แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อัพ2561
 • สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new
 • แนวข้อสอบถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560)
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560)
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ e-market และ e-bidding (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560)
 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS-new
 • ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
 • คู่มือปฺฎิบัติงานด้านพัสดุ(ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ)
 • ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
 • การบำรุงรักษาพัสดุ
 • แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew
 • แนวข้อสอบ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์update2561
 • แนวข้อสอบเจ้าพนักงานงานพัสดุปฏิบัติงานBMupdate2561
 • จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> 
ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
[img]http://xn--12cbpm6ecf8

15
LINHZHIMIN หลินจือมิน หลินจือสกัดเข้มข้นในรูปแบบเจล + วิตามินและแร่ธาตุ ดูดซึมง่าย
 
LINHZHIMIN (หลินจือมิน) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง
เห็ดหลินจือแดง สายพันธุ์ Ganoderma Lucidum ผนวกเข้ากับวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ
ช่วยเพิ่มพลัง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ต้านมะเร็ง ควบคุมความดันโลหิต ภูมิแพ้ ลดน้ำตาลใน
เลือด บำรุงตับและไต ช่วยให้นอนหลับง่าย รักษาโรคแน่นหน้าอก บำรุงหัวใจ เหมาะสำหรับ
วัยทำงาน และผู้สูงอายุ หากรับประทานเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุวัฒนะ
 
คุณสมบัติของ LINHZHIMIN หลินจือมิน
 
    - ลดอัตราเสี่ยงการเกิดความดันโลหิตสูงและความดันต่ำ
    - ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้และหลอดลมอักเสบ
    - มีส่วนช่วยในการบำรุงตับและไต
    - มีส่วนช่วยทำให้นอนหลับง่ายขึ้น
    - มีส่วนช่วยในการบำรุงดูแลตับ
    - ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอาการแพ้ เช่น โรค หืด หอบ หลอดลมอักเสบ
    - มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลการทำงานของฮอร์โมนต่างๆ
    - ลดอัตราเสี่ยงในการเสื่อมสลายของเซลล์ เนื้อเยื่อ
 
LINHZHIMIN ผลิตภัณฑ์หลินจือสกัด ตราหลินจือมิน ที่สารสกัดอยู่ในรูปแบบของเจล
ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง 80–100% และใช้เวลาเพียง 5–15 นาที เท่านั้น
ในการดูดซึมเข้าร่างกาย ทำให้ได้รับปริมาณสารสกัดจากหลินจือได้เต็มที่
 
ส่วนประกอบที่สำคัญ LINHZHIMIN หลินจือมิน
 
   - สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง เป็นสารสกัดหลินจือแดงเข้มข้น ที่มีคุณภาพสูง ช่วยในการ
ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในคลายกล้ามเนื้อ
 
   - เบต้า-แคโรทีน ส่งเสริมการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของกระดูก กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
บำรุงสุขภาพของดวงตา ลดจุดด่างดำ ลดริ้วรอยตื้นๆ
 
   - ดีแอล-อัลฟาโทโคฟีรอล ลดการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด ป้องกัน และสลายลิ่มเลือด
เพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือด ช่วยในการดูแลระดับน้ำตาลในเลือด
 
   - ไรโบฟลาวิน ส่งเสริมการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ สุขภาพผิวพรรณ เล็บและเส้นผม
เสริมประสิทธิภาพการมองเห็น ลดการอ่อนล้าของสายตา ลดอาการปวดไมเกรน
 
   - แมกนีเซียมซัลเฟท ควบคุมการผลิตฮอร์โมนต่างๆ ให้เป็นปกติ เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย
 
   - เฟอรัส ฟูมาเรต ส่งเสริมการเจริญเติบโต ช่วยให้ร่างกายต้านทานต่อการเจ็บป่วย
ป้องกันการอ่อนเพลีย ป้องกันภาวะโลหิตจาง
 
   - ซิงค์ออกไซด์ มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิในการทำงานของอินซูลิน
 
   - แมงกานีสซัลเฟท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอินซูลิน ช่วยในการสร้างเม็ด
เลือดแดง ควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์
 
วิธีรับประทาน LINHZHIMIN : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหาร เช้า-เย็น
 
TIP : สำหรับผู้ที่รับประทานเห็ดหลินจือใหม่ ๆ นั้น อาจจะรู้สึกมีอาการปัสสาวะบ่อย
ถือเป็นปฏิกิริยาปกติของการบำบัดด้วยยาสมุนไพรแผนโบราณ เนื่องจากเมื่อตัวยาได้เริ่ม
เข้าไปบำบัดนั้น จะเข้าไปชะล้างสิ่งที่เป็นพิษ อาการเช่นนี้จะเกิดขึ้นระยะเวลาสั้น ๆ เพียง
2-3 วัน หรือประมาณ 1 อาทิตย์
 
เลขที่ อย. 10-3-25952-1-0001
 
1 กล่อง = 60 แคปซูล

แหล่งขายส่งเครื่องสำอางราคาถูก Konsuayshopping คนสวยช้อปปิ้งสวย ครบจบที่เดียวแหล่งรวมอาหารเสริมลดน้ำหนัก เครื่องสำอางจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับประกันของแท้ 100% ทุกชิ้น
หน้า: [1] 2 3 ... 549